Quality Management Systems
www.isodast.sk

Systémy ISO


Ponuka našich služieb


ISO DAST ponúka služby formou na kľúč:
 • Realizácia systému manažérstva kvality (SMK - Quality Managment Systems) podľa požiadaviek EN ISO 9001:2008.
 • Realizácia systému manažérstva informačnej bezpečnosti (SMIB - Information Security Managment Systems) podľa požiadaviek ISO/IEC 27001:2005.
 • Realizácia integrovaného systému riadenia.
 • Reaktivácia už budovaných, alebo stagnujúcich systémov - dobudovanie.
 • Príprava systémov na kontrolný audit.
 • Interné audity a vzdelávanie.
 • Projekty a projektové riadenie.

Postup zavedenia Systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2008 a Systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa ISO/IEC 27001:2005
 1. Analýza východiskového stavu a stanovenie oblastí v zmysle požiadaviek normy
 2. Návrh riešenia, postupov a procedúr
 3. Tvorba systémovej dokumentácie podľa normy a reálnych činností vo firme
 4. Spracovanie Príručky kvality
 5. Školenie manažmentu, zamestnancov a interných audítorov
 6. Vykonanie interných auditov - odstránenie neželaných javov v systéme
 7. Kontrola zhody vytvorenej dokumentácie systému a praxe
 8. Odporučenie konzultanta k certifikácii a certifikácia

Ponuka ISO DAST je komplexná a garantujeme 100% úspešnosť aj zmluvne!home

© 2009 isodast
Ponuka
Kontakt
Referencie
Linky