Quality Management Systems
www.isodast.sk

Systémy ISO


Systémy ISO


ISO normy sa v organizáciach stávajú čoraz populárnejšímí a požadovanými, najmä zo strany mnohých zákazníkov. Dnes je už bežné, že pri ponúkaní tovarov a služieb budú Vaši potenciálni obchodní partneri vyžadovať jeden, prípadne viac certifikátov manažérstva napr.kvality, enviromentu a pod.

Veľká väčšina noriem ISO sa úzko špecializuje na určitý produkt, službu, materiál alebo proces. EN ISO 9000 je však známy ako generická norma systému riadenia, čiže rovnaké normy možno aplikovať na akúkoľvek firmu, kdekoľvek na svete, akýkoľvek jej produkt vrátane ponúkanej služby a bez ohľadu na to, či ide o súkromnú spoločnosť alebo štátnu správu.

ISO 9000 je hlavne zameraná na riadenie kvality, to znamená, čo robí organizácia pre to, aby zabezpečila, že jej výrobky resp. služby vyhovujú požiadavkám zákazníka. Ak má organizácia certifikovaný systém manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001, znamená to, že nezávislý audítor preveril ich vnútorný proces ovplyvňujúci kvalitu a či je v súlade s požiadavkami tejto normy.

Ďalším z radov systémov manažérstva je systém manažérstva informačnej bezpečnosti (ISMS) podľa normy ISO/IEC 27001:2005. Dôvody pre implementáciu požiadaviek tejto normy možno chcrakterizovať nasledovne:

 • vyžadujú to moderné firmy, ktoré požadujú od dodávateľa poskytnúť dôkaz o dôveryhodnosti postupov v oblasti bezpečnosti informácií a ich zabezpečenia
 • postupne sa stane nevyhnutným pri riadení projektov
 • stáva sa nevyhnutným v oblasti outsourcingu
 • stáva sa nevyhnutným v oblasti zákazok pre štátnu správu a veľké nadnárodné firmy
 • stáva sa nevyhnutným všade tam, kde sa spracovávajú informácie a dáta občanov (nemocnice, banky, posťovne, úrady a pod.)
Prínos systému manažérstva informačnej bezpečnosti (IB):
Systém manažérstva IB zavádza poriadok do aktivít riadenia, dennej správy a prevádzky informačných systémov. Vyzýva k praktickému zavedeniu v organizácii podľa definovaných štandardov, ktoré sa blížia potrebám dennej praxe. Dodržiavanie stanovených zásad.

Cieľ zavedenia môže byť:
 • Zvýšiť bezpečnosť informačného systému firmy.
 • Zvýšiť bezpečnosť personálu firmy.
 • Znížiť riziká ľudských chýb, podvodov, krádeží apod.
 • Zabezpečiť ochranu firemných informácií v informačnom systéme firmy.
 • Systematicky riadiť bezpečnosť firemných a zákazníckych informácií, zabezpečiť vyššiu úroveň ich ochrany.
 • Dosiahnuť a udržiavať zodpovedajúcu ochranu majetku firmy.
 • Zabezpečiť schopnosť obnovy firemného systému v prípade bezpečnostnej udalosti.home

© 2009 isodast
Ponuka
Kontakt
Referencie
Linky